e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 116 穴 huyệt [4, 9] U+7A7D
Show stroke order tỉnh
 jǐng
♦(Danh) Cũng như .