e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [6, 11] U+79FB
31227.gif
Show stroke order di, dị, xỉ
 yí,  chǐ,  yì
♦(Động) Dời đi. ◇Nguyễn Du : Tào thị vu thử di Hán đồ (Cựu Hứa đô ) Họ Tào dời đô nhà Hán đến đây.
♦(Động) Biến đổi, chuyển biến. ◎Như: di phong dịch tục thay đồi phong tục. ◇Vương Bột : Vật hoán tinh di kỉ độ thu (Đằng Vương các ) Vật đổi sao dời đã bao nhiêu mùa thu rồi.
♦(Động) Tặng, cho. ◇Hán Thư : Di trân lai hưởng (Dương Hùng truyện ) Tặng cho vật báu lại hưởng.
♦(Động) Trừ khử. ◇Vương Sung : Dục di huỳnh hoặc chi họa (Luận hành , Biến hư ) Muốn trừ họa của sao Huỳnh Hoặc (Hỏa tinh).
♦(Danh) Một loại văn thư thời xưa, chuyển giao giữa các quan cùng hàng, gọi là di văn . ◇Thủy hử truyện : Thương Châu đại doãn hành di văn thư, họa ảnh đồ hình, tróc nã phạm nhân Lâm Xung , , (Đệ thập nhất hồi) Quan đại doãn Thương Châu truyền công văn, cho treo tranh vẽ hình (các nơi), để tróc nã phạm nhân Lâm Xung.
♦(Danh) Họ Di.
♦Một âm là dị. (Động) Khen.
♦Lại một âm là xỉ. (Hình) Rộng rãi.


1. [不移] bất di 2. [轉移] chuyển di 3. [移動] di động 4. [移交] di giao 5. [移住] di trú