e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 113 示 thị [9, 13] U+7995
Show stroke order y
 yī
♦(Hình) Tốt đẹp. ◇Trương Hành : Hán đế chi đức, hầu kì y nhi , (Đông Kinh phú ).