e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [8, 13] U+788F
Show stroke order thước, tích
 què
♦(Hình) Cung kính.
♦(Danh) Đá tạp sắc.
♦Một âm là tích. (Danh) Trở ngại.