e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 108 皿 mãnh [5, 10] U+76CA
30410.gif
Show stroke order ích
 yì
♦(Động) Thêm lên, tăng gia. ◇Liêu trai chí dị : Thiểu giảm, tắc dĩ khê thủy quán ích chi , (Phiên Phiên ) (Nếu bình) cạn đi một chút, thì lấy nước suối đổ thêm vô.
♦(Động) Giúp. ◎Như: trợ ích giúp đỡ.
♦(Hình) Giàu có.
♦(Hình) Có lợi. ◎Như: ích hữu bạn có ích cho ta.
♦(Phó) Càng. ◇Mạnh Tử : Như thủy ích thâm (Lương Huệ Vương hạ ) Như nước càng sâu.
♦(Danh) Châu Ích (tên đất).
♦(Danh) Họ Ích.


1. [補益] bổ ích 2. [公益] công ích 3. [獲益] hoạch ích 4. [益母] ích mẫu 5. [利益] lợi ích 6. [滿招損, 謙受益] mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích