e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 106 白 bạch [6, 11] U+7690
Show stroke order cao
 gāo
♦Cũng như cao .