e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [6, 11] U+75CA
Show stroke order thuyên
 quán
♦(Động) Khỏi bệnh. ◇Nguyễn Du : Trạo đầu cựu chứng y thuyên vị (Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng mộ ) Chứng bệnh lắc đầu ngày trước, bây giờ đã khỏi chưa?