e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 102 田 điền [14, 19] U+7587
30087.gif
Show stroke order trù
 chóu
♦(Danh) Ruộng đất. ◎Như: điền trù ruộng đất, hoang trù ruộng hoang.
♦(Danh) Luống, khu ruộng. ◇Tả Tư : Kì viên tắc hữu củ nhược thù du, qua trù dụ khu, cam giá tân khương , , (Thục đô phú ) Vườn đó thì có chia ra các luống trồng củ nhược, thù du, dưa, khoai và khu trồng mía, gừng.
♦(Danh) Loài, chủng loại. ◎Như: Ông Cơ Tử bảo vua Vũ những phép lớn của trời đất chia làm chín loài, gọi là hồng phạm cửu trù , lại gọi là cơ trù . ◇Chiến quốc sách : Phù vật các hữu trù, kim Khôn hiền giả chi trù dã , (Tề sách tam ) Vật nào cũng có chủng loại, nay Khôn tôi thuộc vào bậc hiền giả.
♦(Danh) Họ Trù.
♦(Danh) Ngày xưa, trước kia. ◎Như: trù tích ngày trước. ◇Nguyễn Du : Nhan sắc thị trù tích (Kí mộng ) Nhan sắc vẫn như xưa.
♦(Đại) Ai. ◇Thượng Thư : Đế viết: Trù nhược dư công? : (Thuấn điển) Vua nói: Ai xứng đáng trông coi công việc của ta?


1. [九疇] cửu trù 2. [範疇] phạm trù 3. [疇昔] trù tích