e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 98 瓦 ngõa [9, 14] U+7504
Show stroke order chân, chấn
 zhēn,  zhèn,  juàn
♦(Động) Làm đồ gốm. ◎Như: chân đào nặn đúc.
♦(Động) Soi xét, tiến cử, tuyển bạt. ◎Như: chân bạt phân biệt hơn kém mà tiến cử.
♦(Danh) Họ Chân.