e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [8, 12] U+711A
28954.gif
Show stroke order phần, phẫn
 fén,  fèn
♦(Động) Đốt. ◎Như: phần hương đốt hương.
♦(Động) Nướng phạm nhân (một hình phạt thời xưa). ◇Chu Lễ : Phàm phàm sát kì thân giả phần chi (Thu quan , Chưởng lục ) Kẻ giết người thân của mình sẽ bị phạt nướng.
♦(Hình) Khô, ráo, hanh. ◎Như: phần phong gió hanh.
♦Một âm là phẫn. (Động) Đổ ngã, bại hoại. § Thông phẫn .


1. [焚書坑儒] phần thư khanh nho