e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F58
Show stroke order phan
 pān,  pán,  fān,  pàn,  bō
♦(Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là tẩy mễ thủy .
♦(Danh) Chỗ nước chảy tràn. ◇Quản Tử : Đạo thủy lạo, lợi bi câu, quyết phan chử, hội nê trệ , , , (Ngũ phụ ).
♦(Danh) Họ Phan.