e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E38
28216.gif
Show stroke order du
 yóu,  liú
♦(Động) Bơi. ◎Như: du vịnh bơi lội.
♦(Động) Đi chơi, ngao du. § Thông du .
♦(Động) Đi qua lại, lang bang. § Thông du .
♦(Hình) Hay di động, không ở chỗ nhất định. ◎Như: du dân dân ở nay đây mai đó, không nghề nghiệp nhất định.
♦(Danh) Đoạn, khúc sông. ◎Như: thượng du phần sông ở gần nguồn, hạ du phần sông ở thấp, xa nguồn nhất.
♦(Danh) Họ Du.


1. [游弋] du dặc 2. [游蕩] du đãng 3. [游艇] du đĩnh 4. [游幸] du hạnh 5. [游龍] du long 6. [游泳] du vịnh 7. [下游] hạ du 8. [旅游] lữ du 9. [上游] thượng du 10. [中游] trung du 11. [宴游] yến du