e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E2D
Show stroke order vị
 wèi
♦(Danh) Sông Vị, tức Vị hà hay Vị thủy , thuộc tỉnh Cam Túc .