e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DE8
28136.gif
Show stroke order tịnh
 jìng
♦(Hình) Sạch sẽ, thanh khiết. ◎Như: khiết tịnh rất sạch, song minh kỉ tịnh cửa sổ sáng ghế sạch.
♦(Hình) Thuần, ròng. ◎Như: tịnh lợi lời ròng, tịnh trọng trọng lượng thuần (của chất liệu, không kể những phần bao, chứa đựng bên ngoài).
♦(Hình) Lâng lâng, yên lặng. ◎Như: thanh tịnh trong sạch, yên lặng. § Ghi chú: Đạo Phật lấy thanh tịnh làm cốt, cho nên đất Phật ở gọi là tịnh độ , chỗ tu hành gọi là tịnh thất . Người tu cầu được về nơi Phật ở gọi là vãng sinh tịnh độ .
♦(Động) Làm cho sạch, rửa sạch. ◎Như: tịnh thủ rửa tay.
♦(Phó) Toàn, toàn là. ◎Như: tịnh thị thủy toàn là nước.
♦(Phó) Chỉ, chỉ có. ◎Như: tịnh thuyết bất cán chỉ nói không làm.
♦(Danh) Vai tuồng trong hí kịch Trung Quốc. Tùy theo các loại nhân vật biểu diễn, như dũng mãnh, cương cường, chính trực hoặc là gian ác... mà phân biệt thành: chánh tịnh , phó tịnh , vũ tịnh , mạt tịnh .


1. [乾淨] can tịnh 2. [楊枝淨水] dương chi tịnh thủy