e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DDA
28122.gif
Show stroke order lệ
 lèi,  lì
♦(Danh) Nước mắt. ◎Như: lưu lệ chảy nước mắt.


1. [飲淚] ẩm lệ 2. [珠淚] châu lệ 3. [紅淚] hồng lệ 4. [催淚彈] thôi lệ đạn