e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [6, 9] U+6D35
Show stroke order tuân
 xún,  xuàn
♦(Danh) Sông Tuân.
♦(Hình) Xa.
♦(Phó) Thật là, quả thực, xác thực. ◎Như: tuân thuộc khả quý thật là đáng quý.