e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [6, 10] U+6818
Show stroke order di
 yǐ,  yí
♦(Danh) Tức là cây đường lệ (theo truyền thuyết).