e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67E9
Show stroke order cữu
 jiù
♦(Danh) Áo quan, quan tài. ◇Bạch Cư Dị : Bình sinh thân hữu, La bái cữu tiền , Bạn bè lúc còn sống, Xúm lạy trước linh cữu.


1. [柩輿] cữu dư 2. [靈柩] linh cữu