e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [4, 8] U+6773
Show stroke order yểu, liểu
 yǎo
♦(Hình) Mờ mịt, xa xôi. ◎Như: yểu minh mờ mịt, sâu xa.
♦(Hình) Thăm thẳm, mông mênh. ◇Trần Nhân Tông : Thần Quang tự yểu hứng thiên u (Đại Lãm Thần Quang tự ) Chùa Thần Quang bát ngát ở sự thanh u.
♦(Phó) Không có dấu vết, vắng bặt. ◎Như: yểu vô tiêu tức bặt không tin tức, yểu vô nhân tung tuyệt không dấu vết người.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là liểu.