e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [1, 5] U+672D
26413.gif
Show stroke order trát
 zhá
♦(Danh) Thẻ gỗ để viết. § Ngày xưa không có giấy, dùng mảnh ván viết chữ. ◎Như: bút trát bút và thẻ gỗ để viết, giản trát thẻ tre.
♦(Danh) Thư từ, công văn. ◎Như: tin trát văn thư. ◇Cổ thi : Khách tòng viễn phương lai, Di ngã nhất thư trát , (Mạnh đông hàn khí chí ) Khách từ phương xa đến, Để lại cho ta một bức thư.
♦(Danh) Lớp bằng da hoặc kim loại lót áo giáp, mũ trụ. ◇Nhan thị gia huấn : Xạ tắc bất năng xuyên trát, bút tắc tài kí tính danh 穿, (Miễn học ).
♦(Động) Chết vì tai họa, ôn dịch. ◎Như: yểu trát chết yểu. ◇Tả truyện : Lệ tật bất giáng, dân bất yêu trát (Chiêu Công tứ niên ) Ôn dịch không giáng xuống, dân không chết yểu.