e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 73 曰 viết [5, 9] U+66F7
Show stroke order hạt
 hé
♦(Đại) Bao giờ, lúc nào. ◇Tả truyện : Ngô tử kì hạt quy? (Chiêu Công nguyên niên ) Ngài định bao giờ về?
♦(Đại) Dùng trước danh từ: gì, nào. ◇Cao Bá Quát : Phiêu lưu nhữ hạt cô? (Cái tử ) Nhà ngươi phiêu bạt như thế là bởi tội tình gì?
♦(Phó) Sao. § Dùng như . ◇Đào Uyên Minh : Ngụ hình vũ nội phục kỉ thì, hạt bất ủy tâm nhậm khứ lưu? , (Quy khứ lai từ ) Gửi hình trong vũ trụ được bao lâu? Sao không thả lòng mặc ý ở đi?
♦(Phó) Sao chẳng. § Dùng như hà bất . ◇Tô Mạn Thù : Vãn xan tương bị, hạt nhập thực đường hồ , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Cơm chiều đã sắp dọn sẵn, sao chưa vào phòng ăn?
♦(Phó) Há, làm sao. § Tương đương với khởi . ◇Tuân Tử : Chúng thứ bách tính giai dĩ tham lợi tranh đoạt vi tục, hạt nhược thị nhi khả dĩ trì quốc hồ? , (Cường quốc ) Chúng nhân trăm họ đều theo thói tham lợi tranh đoạt, há như thế mà có thể giữ được nước chăng?
♦§ Thông hạt .