e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [9, 13] U+6696
26262.gif
Show stroke order noãn
 nuǎn,  xuān
♦(Hình) Ấm, ấm áp. ◎Như: xuân noãn hoa khai mùa xuân ấm áp hoa nở, thân tình ôn noãn tình thân ấm áp.
♦(Động) Ấp cho nóng ấm, hơ nóng, hâm. ◎Như: noãn tửu hâm rượu.