e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 66 攴 phác [13, 17] U+6581
Show stroke order dịch, đố
 yì,  dù
♦(Động) Chán, ngán. ◇Phó Huyền : Gia vị thù tư, thực chi vô dịch , (Tang thầm phú ) Khen mùi vị rất ngon, ăn không chán.
♦Một âm là đố. (Động) Bại hoại. ◇Lí Hoa : Tần Hán nhi hoàn, đa sự tứ di, trung châu háo đố, vô thế vô chi , , , (Điếu cổ chiến tràng văn ) Từ Tần Hán trở đi, hay gây sự với bốn rợ di, trung châu tổn hoại, không đời nào không có.