e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 66 攴 phác [8, 12] U+6562
25954.gif
Show stroke order cảm
 gǎn
♦(Hình) Gan dạ, không sợ hãi. ◎Như: dũng cảm gan dạ.
♦(Phó) Bạo dạn, dám. ◎Như: cảm tác cảm đương dám làm dám chịu.
♦(Phó) Xin, mạo muội (khiêm từ). ◎Như: cảm vấn xin hỏi, cảm thỉnh giới thiệu xin mạo muội giới thiệu.
♦(Phó) Há, sao. § Dùng như khởi . ◇Tả truyện : Nhược đắc tòng quân nhi quy, cố thần chi nguyện dã. Cảm hữu dị tâm , , (Chiêu Công tam thập niên ) Nếu được theo quân mà về, vốn là niềm mong ước của thần. Há đâu lại có lòng khác.
♦(Phó) Có lẽ, chắc là. ◇Thủy hử truyện : Bất thị ngã, nhĩ cảm thác nhận liễu , (Đệ ngũ thập tam hồi) Không phải tôi, có lẽ ông nhìn lầm rồi.


1. [不敢] bất cảm 2. [敢死] cảm tử 3. [勇敢] dũng cảm 4. [多敢] đa cảm