e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [10, 13] U+6428
Show stroke order tháp
 tà,  dā
♦(Động) Rập in, dùng giấy mực rập vào bia cũ để lấy văn. § Thông tháp .