e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [17, 20] U+61FA
Show stroke order sám
 chàn
♦(Động) Ăn năn, hối ngộ. ◎Như: sám hối ăn năn.
♦(Danh) Kinh sám hối (nhà Phật). ◎Như: bái sám làm lễ cầu cúng, sám pháp phép lễ sám hối.


1. [懺悔] sám hối