e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [10, 13] U+612B
Show stroke order tố
 sù
♦(Danh) Tình thực, chân tình. ◎Như: nhất khuynh tích tố dốc hết chân tình.