e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 57 弓 cung [13, 16] U+5F4A
Show stroke order cường, cưỡng, cương
 qiáng,  qiǎng,  jiāng,  jiàng
♦(Danh) Cái cung cứng.
♦(Danh) Họ Cường.
♦(Hình) Mạnh khỏe, tráng kiện. § Cũng như cường .
♦(Động) Tăng thêm. § Cũng như cường .
♦Một âm là cưỡng. (Động) Ép buộc, cưỡng bách. § Cũng như cưỡng . ◎Như: cưỡng nhân sở nan bắt ép người làm sự khó kham nổi.
♦(Phó) Hết sức, tận lực. § Cũng như cưỡng .
♦Lại một âm là cương. (Danh) § Cũng như cương .