e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 50 巾 cân [9, 12] U+5E3D
24125.gif
Show stroke order mạo
 mào
♦(Danh) Mũ, các thứ dùng để đội đầu.


1. [戴高帽] đái cao mạo