e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D07
23815.gif
Show stroke order sùng
 chóng
♦(Hình) Cao. ◇Vương Hi Chi : Thử địa hữu sùng san tuấn lĩnh (Lan Đình tập tự ) Đất này có núi cao, đỉnh lớn.
♦(Động) Tôn kính, tôn trọng. ◎Như: sùng bái thờ kính.
♦(Động) Chuộng, coi trọng. ◎Như: sùng thật chú trọng thật tế. ◇Lê Hữu Trác : Lão tướng sùng lương cảnh (Thượng kinh kí sự ) Lão tướng ưa cảnh tịch mịch.
♦(Động) Đầy, sung mãn. § Thông sung . ◎Như: sùng gian tụ tập đầy kẻ gian ác. ◇Nghi lễ : Tộ giai thượng bắc diện tái bái, sùng tửu , (Hương ẩm tửu lễ ) Trên bậc thềm quay mặt về hướng bắc, bái lạy lần nữa, có đầy đủ rượu lễ.
♦(Hình) Trọn, cả. ◎Như: sùng triêu trọn một buổi sớm.
♦(Danh) Người có đức cao, ở địa vị tôn quý.
♦(Danh) Họ Sùng.