e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 42 小 tiểu [0, 3] U+5C0F
23567.gif
Show stroke order tiểu
 xiǎo
♦(Hình) Nhỏ, ít, thấp, kém. Đối lại với đại . (1) Thể tích, số lượng, lực lượng không lớn. ◎Như: tiểu thành thành nhỏ, khí tiểu dị doanh đồ hẹp dễ đầy, tiểu nhân vật người thấp kém. ◇Tuân Tử : Bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải , (Khuyến học ) Không tích chứa dòng nhỏ, thì không làm thành sông biển. (2) Ít tuổi. ◎Như: niên kỉ tiểu ít tuổi, tuổi nhỏ. (3) Ở hàng sau hoặc địa vị thấp. ◎Như: tiểu quan quan thấp, tiểu muội em gái. (4) Dùng làm khiêm từ, để nói về những thứ thuộc về mình hoặc có liên quan tới mình. ◎Như: thứ tiểu dân trực ngôn xin tha thứ cho người của tôi bộc trực, tiểu điếm cửa tiệm của tôi, tiểu nhi con trai tôi, cháu nó.
♦(Hình) Đặt trước từ, dùng để xưng hô thân mật với người ít tuổi. ◎Như: tiểu Vương em Vương, tiểu lão đệ lão đệ ta.
♦(Danh) Kẻ xấu ác, hại người. ◇Hán Thư : Kim đại vương thân cận quần tiểu, tiệm tí tà ác sở tập , (Cung Toại truyện ) Nay đại vương gần gũi bọn người xấu xa, dần dà tiêm nhiễm thói ác.
♦(Danh) Trẻ nhỏ. ◎Như: nhất gia lão tiểu người lớn trẻ nhỏ trong nhà.
♦(Danh) Nàng hầu, thiếp. ◇Thang Hiển Tổ : Thường hữu thú tiểu chi ý (Mẫu đan đình ) Thường có ý định cưới vợ lẽ.
♦(Động) Khinh thường. ◎Như: vị miễn tiểu thị chưa khỏi coi là kẻ tầm thường, nghĩa là coi chẳng vào đâu cả.
♦(Phó) Một chút, một lát, tạm. ◎Như: tiểu trú sổ nhật ở tạm vài ngày.


1. [褊小] biển tiểu 2. [大同小異] đại đồng tiểu dị 3. [家小] gia tiểu 4. [老小] lão tiểu 5. [卑小] ti tiểu 6. [小吃] tiểu cật 7. [小旦] tiểu đán 8. [小童] tiểu đồng 9. [小學] tiểu học 10. [小喫] tiểu khiết 11. [小心] tiểu tâm 12. [小姐] tiểu thư 13. [小說] tiểu thuyết 14. [小前提] tiểu tiền đề 15. [小小] tiểu tiểu 16. [小字] tiểu tự 17. [最小公倍數] tối tiểu công bội số 18. [出小恭] xuất tiểu cung