e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [7, 10] U+5BB9
23481.gif
Show stroke order dung, dong
 róng
♦(Động) Bao gồm, chứa đựng. ◎Như: dong thân chi sở chỗ dung thân. ◇Thi Kinh : Thùy vị Hà quảng, Tằng bất dong đao? , (Vệ phong , Hà quảng ) Ai bảo sông Hoàng Hà là rộng, Đã từng không chứa chiếc thuyền nhỏ?
♦(Động) Thu nạp. ◇Chiến quốc sách : Phàn tướng quân vong Tần chi Yên, thái tử dong chi , (Yên sách tam ) Phàn tướng quân trốn nước Tần đến nước Yên, Thái tử Đan dung nạp.
♦(Động) Khoan đãi, nguyên lượng. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Quân tính lượng trực, tất bất dong ư khấu thù , (Thế thuyết tân ngữ , Phương chánh ) Tính ông chính trực, ắt không dung túng giặc thù.
♦(Động) Trang sức, tu sức. ◇Tân Khí Tật : Mai mai liễu liễu đấu tiêm nùng. Loạn san trung, vị thùy dong? . , ? (Giang thần tử ) Mai với liễu đua chen nhau mọc xinh xắn um tùm. Đầy dẫy lẫn lộn trong núi, vì ai trang điểm?
♦(Động) Chấp nhận, cho phép, xin được. ◎Như: dong hứa nhận cho. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Dong đồ tái kiến (Đệ thập nhất hồi) Xin liệu (có dịp) lại gặp nhau.
♦(Danh) Vẻ mặt, diện mạo. ◇Hàn Dũ : Như văn kì thanh, như kiến kì dong , (Độc cô thân thúc ai từ ) Như nghe được tiếng, như thấy được mặt.
♦(Danh) Họ Dong.
♦(Trợ) Tiếng giúp lời. ◎Như: vô dong không cần.
♦(Phó) Nên, hoặc là, có lẽ. ◎Như: dong hoặc hữu chi có lẽ có đấy. ◇Hậu Hán thư : Cung tỉnh chi nội, dong hữu âm mưu , (Quyển lục thập tam, Lí Cố truyện ) Ở trong cung cấm, có lẽ có âm mưu.
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là dung.


1. [阿取容] a thủ dong 2. [音容] âm dong 3. [包容] bao dong 4. [改容] cải dong 5. [真容] chân dung 6. [整容] chỉnh dong 7. [周容] chu dong 8. [冶容] dã dong 9. [容易] dong dị 10. [容貌] dong mạo 11. [容顏] dong nhan 12. [容日] dong nhật 13. [容觀] dong quan 14. [容色] dong sắc 15. [容膝] dong tất 16. [容態] dong thái 17. [容隱] dung ẩn 18. [容質] dung chất 19. [容止] dung chỉ, dong chỉ 20. [容量] dung lượng 21. [容納] dung nạp 22. [容忍] dung nhẫn 23. [容光] dung quang, dong quang 24. [容身] dung thân 25. [容恕] dung thứ 26. [容積] dung tích 27. [容足地] dung túc địa 28. [動容] động dong 29. [喜容] hỉ dong 30. [形容盡致] hình dong tận trí 31. [儀容] nghi dong 32. [內容] nội dung 33. [取容] thủ dong 34. [笑容] tiếu dong 35. [從容] tòng dong, thung dong 36. [雍容] ung dung