e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [5, 8] U+5B98
23448.gif
Show stroke order quan
 guān
♦(Danh) Người giữ một chức việc cho nhà nước, công chức. ◎Như: huyện quan quan huyện, tham quan ô lại quan lại tham ô.
♦(Danh) Chỗ làm việc của quan lại. ◇Luận Ngữ : Tử Bất kiến tông miếu chi mĩ, bách quan chi phú , (Tử Trương ) Không trông thấy những cái đẹp trong tôn miếu, những cái giàu sang của các cung điện.
♦(Danh) Chức vị. ◎Như: từ quan quy ẩn bỏ chức vị về ở ẩn.
♦(Danh) Tiếng tôn xưng người. ◎Như: khán quan quý khán giả, khách quan quý quan khách.
♦(Danh) Bộ phận có nhiệm vụ rõ rệt, công năng riêng trong cơ thể. ◎Như: khí quan cơ quan trong thân thể (tiêu hóa, bài tiết, v.v.), cảm quan cơ quan cảm giác, ngũ quan năm cơ quan chính (tai, mắt, miệng, mũi, tim).
♦(Danh) Họ Quan.
♦(Hình) Công, thuộc về nhà nước, của chính phủ. ◎Như: quan điền ruộng công, quan phí chi phí của nhà nước.
♦(Động) Trao chức quan, giao phó nhiệm vụ. ◇Tào Tháo : Cố minh quân bất quan vô công chi thần, bất thưởng bất chiến chi sĩ , (Luận lại sĩ hành năng lệnh ) Cho nên bậc vua sáng suốt không phong chức cho bề tôi không có công, không tưởng thưởng cho người không chiến đấu.
♦(Động) Nhậm chức.


1. [陰官] âm quan 2. [印官] ấn quan 3. [百官] bách quan, bá quan 4. [罷官] bãi quan 5. [拜官] bái quan 6. [排泄器官] bài tiết khí quan 7. [感官] cảm quan 8. [警官] cảnh quan 9. [高官] cao quan 10. [州官] châu quan 11. [居官] cư quan 12. [加官] gia quan 13. [下官] hạ quan 14. [宦官] hoạn quan 15. [學官] học quan 16. [器官] khí quan 17. [六官] lục quan 18. [免官] miễn quan 19. [五官] ngũ quan 20. [內官] nội quan 21. [赴官] phó quan 22. [官方] quan phương 23. [軍官] quân quan 24. [官軍] quan quân 25. [官員] quan viên 26. [士官] sĩ quan 27. [史官] sử quan 28. [在官] tại quan 29. [升官] thăng quan 30. [天官] thiên quan 31. [千官] thiên quan 32. [土官] thổ quan 33. [上官] thượng quan 34. [味官] vị quan