e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 40 宀 miên [3, 6] U+5B88
23432.gif
Show stroke order thủ, thú
 shǒu,  shòu
♦(Danh) Tên chức quan. Phép nhà Hán, ông quan đứng đầu một quận gọi là thái thủ , đời sau gọi quan tri phủ thủ là do nghĩa ấy.
♦(Danh) Tiết tháo, đức hạnh. ◎Như: hữu thủ giữ trọn tiết nghĩa, thao thủ giữ gìn đức hạnh.
♦(Danh) Họ Thủ.
♦(Động) Phòng vệ, bảo vệ. ◎Như: phòng thủ phòng vệ, kiên thủ bảo vệ vững vàng.
♦(Động) Giữ, giữ gìn. ◎Như: bảo thủ ôm giữ, thủ tín giữ lòng tin, thủ tiết giữ khí tiết.
♦(Động) Coi sóc, trông nom. ◎Như: thủ trước bệnh nhân trông nom người bệnh.
♦(Động) Tuân theo, tuân hành. ◎Như: thủ pháp theo đúng phép, thủ quy luật tuân theo quy luật.
♦(Động) Đợi. ◎Như: thủ hậu chờ đợi.
♦(Động) Nhờ vào, dựa vào. ◇Thủy hử truyện : Tự hòa tha phụ thân Tống thái công tại thôn trung vụ nông, thủ ta điền viên quá hoạt , (Đệ thập bát hồi) Tự mình cùng với cha là Tống thái công ở thôn làng làm việc nhà nông, nhờ vào ít ruộng vườn sinh sống qua ngày.
♦Một âm là thú. (Động) § Thông thú . ◎Như: tuần thú đi tuần địa hạt mình giữ.


1. [扼守] ách thủ 2. [安分守己] an phận thủ kỉ 3. [抱殘守缺] bão tàn thủ khuyết 4. [保守] bảo thủ 5. [謹守] cẩn thủ 6. [株守] chu thủ 7. [固守] cố thủ 8. [守株待兔] thủ chu đãi thố 9. [守護] thủ hộ 10. [守口如瓶] thủ khẩu như bình 11. [守靈] thủ linh 12. [死守] tử thủ 13. [遵守] tuân thủ