e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [14, 17] U+5B24
Show stroke order ma
 mā
♦(Danh) Ma ma : (1) Từ xưng hô với mẹ. (2) Từ tôn xưng với bà vú. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả mẫu hựu mệnh Lí ma ma, Tập Nhân đẳng lai, tương thử thoại thuyết dữ Bảo Ngọc, sử tha phóng tâm , , , 使 (Đệ tam thập lục hồi) Giả mẫu lại gọi vú Lí và Tập Nhân về kể lại nhưng câu ấy cho Bảo Ngọc nghe, để Bảo Ngọc yên lòng. (3) Từ xưng hô với các cụ bà. § Cũng xưng là mỗ mỗ .