e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [3, 6] U+597D
22909.gif
Show stroke order hảo, hiếu
 hǎo,  hào
♦(Hình) Tốt, lành, đẹp, hay, giỏi, khéo, đúng. ◎Như: hảo phong cảnh phong cảnh đẹp, hảo nhân hảo sự người tốt việc hay.
♦(Hình) Thân, hữu ái. ◎Như: hảo bằng hữu bạn thân, tương hảo chơi thân với nhau.
♦(Hình) Không hư hỏng, hoàn chỉnh. ◎Như: hoàn hảo như sơ hoàn toàn như mới.
♦(Hình) Khỏe mạnh, khỏi (bệnh). ◎Như: bệnh hảo liễu khỏi bệnh rồi.
♦(Phó) Rất, lắm, quá. ◎Như: hảo cửu lâu lắm, hảo lãnh lạnh quá.
♦(Phó) Xong, hoàn thành, hoàn tất. ◎Như: giao đãi đích công tác tố hảo liễu công tác giao phó đã làm xong, cảo tử tả hảo liễu 稿 bản thảo viết xong rồi.
♦(Phó) Dễ. ◎Như: giá vấn đề hảo giải quyết vấn đề này dễ giải quyết.
♦(Phó) Đặt trước từ số lượng hoặc từ thời gian để chỉ số nhiều hoặc thời gian dài. ◎Như: hảo đa đồng học nhiều bạn học, hảo kỉ niên đã mấy năm rồi.
♦(Thán) Thôi, được, thôi được. ◎Như: hảo, bất dụng sảo lạp , thôi, đừng cãi nữa, hảo, tựu giá ma biện , được, cứ làm như thế.
♦Một âm là hiếu. (Động) Yêu thích. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Na nhân bất thậm hiếu độc thư (Đệ nhất hồi ) Người đó (Lưu Bị ) không thích đọc sách.
♦(Phó) Hay, thường hay. ◎Như: hiếu ngoạn hay đùa, hiếu cật hay ăn, hiếu tiếu hay cười, hiếu khốc hay khóc.


1. [安好] an hảo 2. [百年好合] bách niên hảo hợp 3. [倒好] đảo hảo 4. [交好] giao hiếu, giao hảo 5. [好高騖遠] hảo cao vụ viễn 6. [好逑] hảo cầu 7. [好名] hảo danh, hiếu danh 8. [好歹] hảo đãi 9. [好漢] hảo hán 10. [好項] hảo hạng 11. [好學] hảo học, hiếu học 12. [好合] hảo hợp 13. [好看] hảo khán 14. [好色] hảo sắc, hiếu sắc 15. [好生] hảo sinh, hiếu sinh 16. [好事] hảo sự, hiếu sự 17. [好像] hảo tượng 18. [好運] hảo vận 19. [好處] hảo xứ, hảo xử 20. [好戰] hiếu chiến 21. [好動] hiếu động 22. [好奇] hiếu kì 23. [好勝] hiếu thắng 24. [和好] hòa hảo 25. [完好] hoàn hảo 26. [友好] hữu hảo 27. [夫婦好合] phu phụ hảo hợp 28. [討好] thảo hảo 29. [嗜好] thị hiếu 30. [說好] thuyết hảo 31. [說好嫌歹] thuyết hảo hiềm đãi 32. [說好說歹] thuyết hảo thuyết đãi