e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 37 大 đại [11, 14] U+596A
22890.gif
Show stroke order đoạt
 duó
♦(Động) Cướp, cưỡng lấy. ◎Như: sang đoạt giật cướp, kiếp đoạt cướp bóc.
♦(Động) Bóc lột, tước trừ. ◎Như: bác đoạt bóc lột.
♦(Động) Giành lấy, tranh thủ. ◎Như: tranh đoạt tranh giành, đoạt tiêu giật giải.
♦(Động) Lầm lỡ, làm mất. ◇Mạnh Tử : Bách mẫu chi điền, vật đoạt kì thì, sổ khẩu chi gia khả dĩ vô cơ hĩ , , (Lương Huệ Vương thượng ) Ruộng trăm mẫu, đừng lỡ mất thời cơ, nhà mấy miệng ăn khả dĩ khỏi bị đói vậy.
♦(Động) Quyết định. ◎Như: tài đoạt , định đoạt đều là nghĩa quyết định nên chăng cả.
♦(Động) Xông ra, sấn ra. ◎Như: đoạt môn nhi xuất xông cửa mà ra, lệ thủy đoạt khuông nhi xuất nước mắt trào ra vành mắt.
♦(Động) Rực rỡ, đẹp mắt. ◎Như: quang thải đoạt mục màu sắc rực rỡ. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Chánh nhất cử mục, kiến Bảo Ngọc trạm tại cân tiền, thần thái phiêu dật, tú sắc đoạt nhân , , , (Đệ nhị thập tam hồi) Giả Chính ngước mắt nhìn, thấy Bảo Ngọc đứng ngay trước mặt, dáng điệu thanh nhã, vẻ mặt tuấn tú.
♦(Động) Bỏ sót. ◎Như: ngoa đoạt bỏ sót.
♦(Danh) Con đường hẹp.


1. [剝奪] bác đoạt 2. [白奪] bạch đoạt 3. [酌奪] chước đoạt 4. [定奪] định đoạt 5. [奪職] đoạt chức 6. [奪目] đoạt mục 7. [奪魄] đoạt phách 8. [奪權] đoạt quyền 9. [奪取] đoạt thủ 10. [奪位] đoạt vị 11. [僭奪] tiếm đoạt 12. [削奪] tước đoạt 13. [侵奪] xâm đoạt