e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 37 大 đại [9, 12] U+5961
Show stroke order ngạo
 ào
♦(Hình) Ngạo mạn § Thông ngạo .
♦(Hình) Khỏe, cứng, mạnh mẽ.
♦(Danh) Tên người có sức mạnh đời nhà Hạ .