e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [12, 15] U+589E
22686.gif
Show stroke order tăng
 zēng
♦(Động) Thêm. ◎Như: nguyên cảo tăng san nhuận sức nhi thành 稿 (từ) nguyên cảo thêm bớt nhuận sắc mà thành. ◇Bát-nhã ba-la mật-đa tâm kinh : Bất tăng bất giảm Không thêm, không bớt.


1. [踵事增華] chủng sự tăng hoa 2. [加增] gia tăng 3. [增多] tăng đa 4. [增加] tăng gia 5. [增長] tăng trưởng 6. [齒德俱增] xỉ đức câu tăng