e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [9, 12] U+582F
Show stroke order nghiêu
 yáo
♦(Hình) Cao.
♦(Danh) Vua Nghiêu , một vị vua rất hiền thánh đời xưa.
♦(Danh) Họ Nghiêu.