e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [7, 10] U+54E1
21729.gif
Show stroke order viên, vân
 yuán,  yùn
♦(Danh) Hình tròn. § Thông viên . ◇Hoài Nam Tử : Viên giả thường chuyển (Nguyên đạo ) Hình tròn thì hay xoay vần.
♦(Danh) Chu vi. ◎Như: phúc viên quảng đại bề ngang và chu vi rộng lớn (đất đai rộng lớn).
♦(Danh) Số người hay vật. ◎Như: thiết quan nhược can viên đặt ngần này số quan.
♦(Danh) Người làm nghề nghiệp hoặc công việc nào đó. ◎Như: giáo viên , phục vụ viên , công vụ viên .
♦(Danh) Người thuộc trong một đoàn thể. ◎Như: đảng viên , hội viên , đoàn viên .
♦(Danh) Lượng từ: viên, người. ◎Như: lưỡng viên kiện tướng hai người kiện tướng.
♦(Động) Làm lợi, tăng thêm lợi ích. ◇Thi Kinh : Vô khí nhĩ phụ, Viên vu nhĩ bức , (Tiểu nhã , Chánh nguyệt ) Chớ bỏ hai đòn xe của mi, (Thì) có lợi cho nan hoa bánh xe của mi.
♦Một âm là vân. (Trợ) Ngữ khí cuối câu. Cũng như vân . ◇Thi Kinh : Cảo y kì cân, Liêu lạc ngã vân , (Trịnh phong , Xuất kì đông môn , ) Áo trắng khăn xám, (Nhưng cũng làm) ta vui thích vậy.


1. [備員] bị viên 2. [編輯員] biên tập viên 3. [幅員] bức viên 4. [閣員] các viên 5. [幹員] cán viên 6. [職員] chức viên 7. [動員] động viên 8. [議員] nghị viên 9. [人員] nhân viên 10. [官員] quan viên 11. [生員] sinh viên 12. [成員] thành viên 13. [委員] ủy viên 14. [員外] viên ngoại