e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [4, 7] U+5449
Show stroke order ngô
 wú
♦Cũng như ngô .