e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [3, 6] U+5408
21512.gif
Show stroke order hợp, cáp, hiệp
 hé,  gě
♦(Động) Đóng, nhắm, ngậm. ◎Như: hợp nhãn nhắm mắt, chợp mắt. ◇Chiến quốc sách : Bạng hợp nhi kiềm kì uế (Yên sách nhị ) Con trai khép miệng lại kẹp lấy mỏ (con cò).
♦(Động) Tụ hội, góp. ◎Như: bi hoan li hợp buồn vui chia cách xum vầy, đồng tâm hợp lực cùng lòng hợp sức, hợp tư góp vốn lại cùng làm ăn, hợp mưu góp ý kiến cùng mưu toan.
♦(Động) Đúng cách, đúng phép. ◎Như: hợp pháp phải phép, hợp thức hợp cách.
♦(Động) Kháp xem, tương ứng, đối chiếu. § Đời xưa dùng thẻ tre ghi chữ rồi chẻ đôi, mỗi người giữ một nửa, khi có việc cứ kháp xem, đúng khớp mới phải, nên gọi là phù hợp , hoặc dùng giấy má thì gọi là hợp khoán .
♦(Động) Giao cấu. ◇Đạo Đức Kinh : Vị tri tẫn mẫu chi hợp (Chương 55) Chưa biết đực cái giao hợp.
♦(Động) Giao chiến, giao phong. ◇Vương Sung : Kim Tống Sở tương công, lưỡng quân vị hợp , (Luận hành , Phúc hư ) Nay Tống và Sở đánh nhau, hai quân chưa giao chiến.
♦(Động) Pha chế. ◇Liêu trai chí dị : Ngô gia Cát Cân nương tử, thủ hợp chậm thang, kì tốc ẩm , , (Cát Cân ) Cô Cát Cân nhà tôi tự tay phá chế chén thuốc độc này, hãy uống cạn mau đi.
♦(Động) Tính ra, cộng lại. ◎Như: giá kiện y phục liên công đái liệu hợp đa thiểu tiền cái áo này cả công lẫn vải cộng lại là bao nhiêu tiền?
♦(Hình) Cả, tất cả. ◎Như: hợp hương cả làng, hợp ấp cả ấp, hợp gia hoan cả nhà vui mừng.
♦(Phó) Cùng, cùng nhau. ◎Như: hợp xướng cùng nhau hát.
♦(Danh) Cõi. § Bốn phương và trên trời dưới đất, gọi là lục hợp .
♦(Danh) Lượng từ: dùng để đếm số lần giao tranh. § Cũng như chữ hồi . ◇Ngũ đại sử bình thoại : Đấu kinh tam hợp, bất kiến thâu doanh , (Lương sử , Quyển thượng) Đấu đã ba hồi, chưa thấy thắng bại.
♦(Danh) Họ Hợp.
♦Một âm là cáp. (Danh) Lẻ, mười lẻ là một thưng.
♦§ Ghi chú: Có khi đọc là hiệp.


1. [百合] bách hợp 2. [百合科] bách hợp khoa 3. [百年好合] bách niên hảo hợp 4. [不合] bất hợp 5. [不合作] bất hợp tác 6. [不合時宜] bất hợp thời nghi 7. [不謀而合] bất mưu nhi hợp 8. [苟合] cẩu hợp 9. [珠還合浦] châu hoàn hợp phố 10. [珠聯璧合] châu liên bích hợp 11. [糾合] củ hợp 12. [鳩合] cưu hợp 13. [融合] dung hợp 14. [交合] giao hợp 15. [好合] hảo hợp 16. [和合] hòa hợp 17. [化合] hóa hợp 18. [合璧] hợp bích 19. [合格] hợp cách 20. [合卺] hợp cẩn 21. [合巹] hợp cẩn 22. [合衆國] hợp chúng quốc 23. [合掌] hợp chưởng 24. [合同] hợp đồng 25. [合歡] hợp hoan 26. [合金] hợp kim 27. [合理] hợp lí 28. [合力] hợp lực 29. [合一] hợp nhất 30. [合法] hợp pháp 31. [合作] hợp tác 32. [合作社] hợp tác xã 33. [合散] hợp tán 34. [合奏] hợp tấu 35. [合時] hợp thì 36. [合適] hợp thích 37. [合式] hợp thức 38. [契合] khế hợp 39. [六合] lục hợp 40. [夫婦好合] phu phụ hảo hợp 41. [作合] tác hợp 42. [三合土] tam hợp thổ 43. [適合] thích hợp 44. [天作之合] thiên tác chi hợp 45. [收合] thu hợp 46. [撮合山] toát hợp san 47. [綜合] tống hợp 48. [知行合一] tri hành hợp nhất 49. [吻合] vẫn hợp