e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 26 卩 tiết [7, 9] U+537D
Show stroke order tức
 jí
♦Thường viết là .