e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 26 卩 tiết [5, 7] U+5374
21364.gif
Show stroke order tức, khước
 què
♦§ Cũng như chữ tức .
♦§ Giản thể của chữ khước .