e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 13 冂 quynh [4, 6] U+518D
20877.gif
Show stroke order tái
 zài
♦(Phó) Hai, lại, nhiều lần. ◎Như: tái tam luôn mãi, tái phạm lại phạm lần nữa, tái tiếu đàn bà lấy chồng lần thứ hai.
♦(Phó) Hãy, sẽ. ◇Thủy hử truyện : Thả trụ kỉ thì, khước tái thương lượng , (Đệ thập nhất hồi) Tạm ở lại ít lâu, rồi sẽ tính toán sau.
♦(Phó) Hơn. ◎Như: tái hảo một hữu liễu không còn gì tốt hơn. ◇Tây du kí 西: Thắc thô thắc trường ta, tái đoản tế ta phương khả dụng , (Đệ tam hồi) Hơi thô hơi dài, ngắn hơn nhỏ hơn một chút mới dùng được.


1. [乾坤再造] kiền khôn tái tạo 2. [再版] tái bản 3. [再舉] tái cử 4. [再也] tái dã 5. [再也不] tái dã bất 6. [再嫁] tái giá 7. [再現] tái hiện 8. [再還] tái hoàn 9. [再回] tái hồi 10. [再起] tái khởi 11. [再來] tái lai 12. [再犯] tái phạm 13. [再生] tái sanh 14. [再三] tái tam 15. [再造] tái tạo 16. [再審] tái thẩm 17. [再世] tái thế 18. [再笑] tái tiếu 19. [再醮] tái tiếu