e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 12 八 bát [2, 4] U+516D
20845.gif
Show stroke order lục
 liù,  lù
♦(Danh) Số sáu.
♦(Danh) Tên nước thời nhà Chu.
♦(Danh) Họ Lục.


1. [六部] lục bộ 2. [六根] lục căn 3. [六極] lục cực 4. [六道] lục đạo 5. [六度] lục độ 6. [六家] lục gia 7. [六角形] lục giác hình 8. [六骸] lục hài 9. [六合] lục hợp 10. [六卿] lục khanh 11. [六氣] lục khí 12. [六經] lục kinh 13. [六棱] lục lăng 14. [六禮] lục lễ 15. [六藝] lục nghệ 16. [六壬] lục nhâm 17. [六品] lục phẩm 18. [六法] lục pháp 19. [六腑] lục phủ 20. [六府] lục phủ 21. [六方] lục phương 22. [六官] lục quan 23. [六國] lục quốc 24. [六畜] lục súc 25. [六賊] lục tặc 26. [六鑿] lục tạc 27. [六親] lục thân 28. [六神] lục thần 29. [六神無主] lục thần vô chủ 30. [六韜] lục thao 31. [六韜三略] lục thao tam lược 32. [六書] lục thư 33. [六情] lục tình 34. [六省] lục tỉnh 35. [六塵] lục trần 36. [六位] lục vị 37. [六味] lục vị 38. [六出] lục xuất 39. [五顏六色] ngũ nhan lục sắc 40. [三頭六臂] tam đầu lục tí