e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 10 儿 nhân [6, 8] U+514D
20813.gif
Show stroke order miễn, vấn
 miǎn
♦(Động) Bỏ, cởi. ◎Như: miễn quan trật mũ, cởi mũ.
♦(Động) Thoát, tránh. ◎Như: miễn tử thoát chết. ◇Tây du kí 西: Miễn đắc giá mãn san chư súc tao tru 滿 (Đệ tứ hồi) Tránh cho các thú khắp núi bị tàn sát.
♦(Động) Khỏi, trừ, không phải chịu. ◎Như: miễn phí không thu lệ phí, miễn thuế khỏi phải đóng thuế, miễn trừ trừ bỏ.
♦(Động) Truất, cách, bãi. ◎Như: miễn quan cách chức quan. ◇Liêu trai chí dị : Công thích dĩ ngỗ thượng quan miễn, tương giải nhậm khứ , (Diệp sinh )
♦(Danh) Họ Miễn.
♦Một âm là vấn. (Danh) Một thứ áo tang ngày xưa. § Cũng như vấn . ◎Như: đản vấn áo tang để trầy tay ra.
♦(Động) Bỏ mũ, bó tóc, mặc áo tang. Cũng như vấn .


1. [罷免] bãi miễn 2. [不免] bất miễn 3. [病免] bệnh miễn 4. [免不得] miễn bất đắc 5. [免職] miễn chức 6. [免強] miễn cưỡng 7. [免役] miễn dịch 8. [免疫] miễn dịch 9. [免禮] miễn lễ 10. [免費] miễn phí 11. [免官] miễn quan 12. [免喪] miễn tang 13. [免身] miễn thân 14. [免稅] miễn thuế 15. [免租] miễn tô 16. [免訴] miễn tố 17. [免罪] miễn tội 18. [免責] miễn trách 19. [免除] miễn trừ 20. [斃監免議] tễ giam miễn nghị 21. [避免] tị miễn