e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [12, 14] U+50D6
Show stroke order hi
 xī
♦(Hình) Vui mừng.
♦(Danh) Tên thụy. ◎Như: Lỗ Hi Công .
♦(Danh) Họ Hi.