e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [6, 8] U+4F7A
Show stroke order thuyên
 quán
♦(Danh) Ác Thuyên tên một vị tiên thời cổ.
♦(Động) Hối cải. § Thông thuyên .